Provozní řád | Hotel Seifert - Nové Hamry

 1. V areálu kempu je možné v souladu s provozní dobou ubytovat osobu, která se řádně přihlásí k pobytu a uhradí příslušné poplatky dle platného ceníku.
 2. Ceny za ubytování a služby poskytované v kempu se hradí předem na celou dobu pobytu.
 3. Po příchodu do kempu se každý návštěvník ohlásí na recepci, předloží svůj platný OP, cestovní pas nebo jiný doklad totožnosti. K pobytu je nutné přihlásit vždy všechny uživatele stanů a karavanů.
 4. Po zaplacení všech poplatků recepční přidělí místo k postavení stanu, karavanu a zaparkování vozidla.
 5. Motorové vozidlo zaparkujte tak, aby nebránilo příjezdu dalším vozidlům a nerušilo odpočinek ostatních návštěvníků.
 6. Pokud je host kempu ubytován ve stanu, nebo karavanu, dostane při vjezdu evidenční kartu, kterou je si povinen viditelně připevnit na stan nebo karavan.
 7. Návštěvník kempu nesmí bez písemného souhlasu provozovatele kempu provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umísťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.
 8. Přenocování rodinných příslušníků a jiných osob, které nejsou přihlášeny k pobytu, je ve všech ubytovacích zařízení zakázáno.
 9. Užívání kempu je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 10. Při přerušení pobytu ze strany ubytovaného se úhrady za pobyt nevrací (ve vážných případech dle domluvy).
 11. Ohraničování stanů příkopem není dovoleno.
 12. Ve všech prostorách budov, platí přísný zákaz kouření.
 13. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno nechávat děti do 10-ti let v prostorách kempu bez dozoru.
 14. V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. ráno musí být v kempu naprostý klid. Besedy u táborových ohňů je možno konat i po 22.00 hod., avšak na vyhrazeném místě , tak, aby klid ostatních návštěvníků nebyl rušen.
 15. Odjezd z kempu před 7.00 hod. ranní je nutno předem ohlásit v recepci. Odjezd v tomto případě musí být tichý , bez zbytečného hluku.
 16. Recepce je přístupná návštěvníkům od 10:00 do 21:00.
 17. Z provozních důvodů může dojít k případné změně místa parkování, nebo umístění stanů a karavanů.
 18. Stížnosti a případé návrhy na zlepšení přijímá vedoucí, resp. recepční kempu.
 19. V případě reklamace služeb je potřeba sepsat řádný reklamační protokol se zátupcem kempu. Reklamaci je nutné provést bez zbytečných odkladů na místě. Na pozdější reklamace se nebere zřetel.
 20. Během dne není dovoleno obtěžovat uživatele kempu křikem, hlučným zpěvem a nadměrným zesilováním rozhlasu nebo jiným projevem. Při provozování her je v kempu vyhrazeno vhodné místo.
 21. Jízda motorovými vozidly, příp. i jízdními koly je dovolena jen pro příjezd a odjezd a to po vyhrazených cestách. Nejvyšší povolená rychlost v celém areálu kempu je 20 km/hod.
 22. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Parkování vozidel v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje, byť na krátkou dobu je nepřípustné.
 23. Psi v kempu po celou dobu pobytu nesmí volně pobíhat. Jejich majitelé jsou povinni zajistit, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních rekreantů. Majitelé psů jsou povinni uklízet psí exkrementy.
 24. Uživatelé kempu jsou povinni zacházet s ohněm s nejvyšší opatrností. Přísný zákaz rozdělávání ohnišť u chatek! V areálu kempu jsou vyhrazena ohniště.
 25. Povinností návštěvníků kemu je dbát na čistotu, pořádek, ohleduplné jednání a chování k ostatním návštěvníkům.
 26. Všichni uživatelé kempu nesmí poškozovat zařízení kempu, rostliny, přírodní krásy v kempu a jeho okolí.
 27. Návštěvník kempu, který poškodí zařízení, nebo způsobí škody v prostorách sociálních a kuchyňky, příp. i jiných míst kempu, je povinnem před odjezdem nahradit způsobenou škodu.
 28. V den odjezdu jsou návštěvníci povinni opustit místa do 10.00 hod. Ukončení pobytu do 10.00 od se týká také ubytovaných ve stanech nebo karavanech. V případě překročení stanovené doby pobytu může provozovatel účtovat poplatek za celý den.
 29. Odpadky patří na vyhrazená místa do určených nádob.
 30. Mytí nádobí je povoleno pouze na místech k tomu určených.
 31. Před opuštěním kempu uvede návštěvník místo svého stanování a okolí do půvoního stavu, po opuštění chatky rovněž.
 32. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.
 33. Definitivní odjezd z kempu ohlásí návštěvník na recepci.
 34. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout bezvýhradně pokynů zaměstnanců kempu.
 35. Provozovatel kempu nezodpovídá za zranění a poškození majteku uživatele kempu, pokud by jejich poškození nezavinil. Neručí také za ztrátu věcí osobní potřeby.
 36. Každý návštěvník se musí při vstupu do kempu seznámit s provozním řádem a je povinnen ho dodržovat.
 37. Provozní řád kempu je závazný pro všechny, kteří chtějí pobývat v areálu kempu. Každá osoba, která poruší „provozní řád“ kempu, bude vykázána bez náhrady, tedy bez vrácení příslušné části předplacených poplatků.
 38. Narušování provozu a rušení klidného pobytu návštěvníků, jehož náprava není řešena provozním řádem a ubytovacím řádem může být řešena přivoláním Policie ČR. Může být také řešena písemným nařízením vedoucího kempu, které bude mít charakter dodatku provoznho řádu.

V Nových Hamrech dne: 1.5.2010
Jednatel společnosti René Piller

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“